Etablering av praksis

By 12. september 2017

Etablering av privat praksis – enkeltpersonforetak

 

Oversikt over en del krav som må oppfylles ved oppstart av praksis.

For å arbeide som manuellterapeut må man oppfylle kravene i forskriften:

Med manuellterapeut menes fysioterapeut som:

– har bestått eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter ved norsk universitet eller tilsvarende utdanning eller

– har godkjenning for bruk av takst A8 Manuellterapi i denne forskriften og har bestått eksamen i differensialdiagnostikk, laboratorieanalyser og utdanning i radiologi tilsvarende norsk masterutdanning, og i tillegg

– har gjennomgått opplæring i trygdefaglige emner mv. Departementet fastsetter nærmere krav til innhold i og omfang av opplæringen.


Helsedirektoratets sider for autorisasjon, utdanning og godkjenning

Du må ha norsk autorisasjon.

Helsedirektoratet registrer manuellterapeuters adgang til å henvise, rekvirere og sykmelde.


Helseråd – kommunelege

Du plikter å melde fra om oppstart av virksomheten. Lokalene skal godkjennes av helserådet for bruken.


Teknisk etat

Lokalene skal være godkjent til bruken av kommunens tekniske etat/bygningsrådet. Undersøk om dette er tilfellet før du leier lokaler. Eier du lokalene selv må det søkes om bruksendring dersom ikke godkjenning foreligger.


Enhetsregisteret
Du plikter å melde fra hvis virksomheten har fra 1 til 5 ansatte.

Du trenger ikke registrere deg hvis du er alene, men det kan lønne seg fordi du da får et organisasjonsnummer.


Foretaksregisteret
Hvis du/virksomheten driver kjøp og salg av varer – eller har mer enn fem ansatte


Ligningskontoret

Du plikter å melde fra til ligningskontoret for å få anslått inntekten slik at du kan betale forskuddsskatt.


Kommunekassereren

Du plikter å melde fra til kommunekassereren


Fylkesskattekontoret

Du plikter å melde fra dersom virksomheten har en omsetning på over kr. 50.000 pr. år.


Momsmanntallet

Registrering i mva-manntallet skal gjøres når den næringsdrivendes omsetning og avgiftspliktige uttak av varer og tjenester til sammen har oversteget kr 50 000,- i en periode på 12 måneder. Manuellterapitjenester er ikke momspliktige, men drives det salg av varer kan det være aktuelt med registrering.


Arbeidstakerregisteret

Det er pliktig å melde fra dersom det er ansatte


Ansvarsforsikring

Medlemmer av Norsk Manuellterapeutforening er forsikret via medlemskapet, se www.manuell.no > forsikring

Medlemmer av NFF må må selv melde fra om avtaleløs virksomhet  for å få ansvarsdekning. Sjekk Norsk Pasientskadeerstatning.


Instituttforsikringer     

Denne forsikringen dekker tap på, eller av maskiner og løsøre som følge av brann, vann eller innbrudd. I tillegg dekkes ansvar som leietager/eier av lokalene.


Datatilsynet

Du plikter å sende inn melding om oppretting av pasientkartotek.


Yrkesskadeforsikring   

Du plikter å ha yrkesskadeforsikring dersom det er ansatte.


Nyttige lenker