Lover og forskrifter

By 12. september 2017

Oversikt over aktuelle lover, lovforarbeider, forskrifter og rundskriv.

Folketrygdloven

  • Folketrygdloven (fulltekst)
  • Endringer i Folketrygdloven i forbindelse med ny yrkesrolle for  manuellterapeuter.
    (Om lov om endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut)

Forarbeider: 

Forskrifter til Folketrygdloven:

Rundskriv mm

Annet

Honorartakster (L-takster) for legeerklæringer

Helse- og sosialberedskapsloven (fulltekst)

Helsepersonelloven (fulltekst)

Helsepersonellovens forarbeider

Helseregisterloven (fulltekst)

Helse- og omsorgstjenester i kommunen (fulltekst)

Medisinsk utstyr – loven (fulltekst)

Pasientrettighetsloven (fulltekst)

Pasientskadeloven (fulltekst)

Lov om bokføring (fulltekst)

Forskrift om bokføring (bokføringsforskriften)

Spesialisthelsetjenesteloven (fulltekst)

Strålevernloven (fulltekst)

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Les mer om internkontroll.

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder om internkontroll i helse- og sosialtjenesten («Hvordan holde orden i eget hus»), se her…

E-helse-direktoratet har utarbeidet mal som kan brukes som utgangspunkt for styringssystem for informasjonssikkerhet, se her…